زودتر بیا دلم تنگ شده....

در انتظارم و انتظار به سر نمی آید               

 

امید به دیدار تو دارم و امیدم ز در نمی آید

 

چه شبها کنار پنجره تا خود صبح                  

ز دیده اشک فشاندم مگر ز تو خبر آید

به هر کجا که روم نقشی از خاطر تو            

همه جا بوی تو٬ بوی خوش گلبرگهای تر آید

کی شود دلم آرام گردد در حضور تو               

تا حضورت جانم ز تن به در آید

می دانم انتظارم شود تمام روزی                   

آری ٬آنروز که معبودم از سفر آید...

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید

[ماچ][ماچ][ماچ][قلب][گل][گل]

گلمهر

[ماچ][ماچ][ماچ][قلب][گل][گل]